Интерьер дизайны

24.11.2017

Интерьер дизайныИнтерьер дизайны.

Интерьер дизайны ( интерьерлік дизайн) ы??айлылы?ты ж?не айнала мен адамдарды? эстетикалы? шырайлы ?рекеттесуін ?амтамасыз ету ма?сатында б?лмені? интерьеріне ба?ыттал?ан дизайн саласы. Интерьерлік дизайн к?ркем сурет ж?не ?нерк?сіпті дизайнды ?йлестіреді. Дизайнер клиенттерді? талабынай с?йкес б?лмедегі ж?мысты о?тайландыруды орындайды. ?лкен б?лмелерде навигацияны жа?сартады. мамандырыл?ан б?лмелерді? р?сімдеуін ??дейді ( мысалы. дыбыс жазу. киномонтаж. фотосурет студиялары; аквапарктер). Дизайнер интерьерді р?сімдеуді? барлы? ?рдісін бас?арады. б?лмені жоспарлаудан. жары?тандырудан. вентиляция ж?йесінен. акустикасынан; ?абыр?аларды ??деуінен бастап. жи?аздарды орналастыру ж?не навигациялы? белгілерді орнату?а дейін.

Пайдалы сілтемелер.

Саба? кестесін ж?ктеу (2015-2016 о?у жылыны? 1 семестріне.

Компьютермен ж?не ?олмен ж?мыс жасау да?дысы.

Ке?істікті безендіру ж?не ?немдеу да?дысы.

Жазы?ты??а т?стерді жеткізу да?дысы.

Ж?мыста те?герімді к?теру да?дысы.

Сайтты? ?атысулар.

Бізбен байланыс.

Денелерді?/факс: 8 (7182) 62-33-27.